تعمیرکار برق شمال تهران

۸ جایی که شانس فلزکاری به خاطر زندگی در آنجا وجود دارد

یک عیب، این دستگاه باید اتصال زمین شود، و مدار مربوطه باید

با یک دستگاه اضافه جریان یا جریان باقیمانده محافظت شود

۹ – مطمین شوید که تمام ارتباطات لازم برای خدمات انجام می‌شود.

۱۰ تا یک فیوز، یک کلید یا یک قطع‌کننده مدار قرار ندهید، مگر این که آن را امتحان کنید.

یک کلید متصل و یا مدارشکن را در یک خنثی زمین به زمین متصل می‌کند

 نوع متصل باید طوری تنظیم شود که همه چیز را از بین ببرد.

رساناهای فاز.

۱۱ تمام سوئیچ‌های تک قطب باید در هادی فازی برنامه‌ریزی شده‌باشد.

تعمیرکار برق شمال تهران

۱۲ دسترسی آسان و موثر به تنهایی باید وجود داشته باشد.

مشروط بر اینکه تمام ولتاژ از یک نصب قطع شود یا هر یک از مدارهای آن.

۱۳ همه موتورها باید به راحتی قابل‌دسترس باشند.

۱۴ مطمئن شوید که هر مورد از تجهیزات که ممکن است به طور معمول مورد نیاز باشد

در دسترس افراد قرار می‌گیرد و یا به آسانی در دسترس مردم قرار می‌گیرد

۱۵ هر گونه تجهیزات مورد نیاز برای نصب در یک وضعیت

برای آب و هوا یا خوردگی، یا در محیط‌های انفجاری و یا در حال فرار،

از نوع صحیح برای چنین مخالفی

۱۶ قبل از اضافه کردن یا تغییر یک نصب، اطمینان حاصل کنید که

کار به هیچ بخشی از نصب موجود آسیب نخواهد رساند.

۱۷ بعد از تکمیل یک نصب یا تغییر جهت نصب،

کار باید مورد بازرسی قرار گیرد و آزمایش شود تا اطمینان حاصل شود

تا جایی که بطور منطقی عملی باشد، الزامات بنیادی برای امنیت برآورده شده‌است.

مقررات مانند برق در مقررات کار و 

تعمیرکار برق شمال تهران

خدمات برق شمال تهران
امداد برق شمال تهران
امداد برق شبانه روزی شمال تهران
خدمات برقکاری شمال تهران
برقکار شبانه روزی شمال تهران
خدمات برق ساختمان شمال تهران
نصاب لوستر شمال تهران
تعمیرکار تلفن شمال تهران
خدمات برقی شمال تهران
الکتریکی شمال تهران

 ادامه مقاله برق:

تعمیرکار برق شمال تهران

نیازی به مدرک مهندسی برق ندارد تا متوجه شودکهدر صورت کنترل‌نشده، برق در

 ولتاژ پایین می‌تواند یک تهدید جدی باشد.آسیب به افراد یا احشام، یا خسارت 

به اموال از طریق آتش.واضح است که نوع و آرایش تجهیزات مورد استفاده،.

با کیفیت ساخت آن راه درازی در پیش خواهد داشت.

خطر را به حداقل می‌رساند. در زیر لیستی از الزامات اصلی آورده شده‌است:

۱ از ساخت خوب استفاده کنید.

۲ از مواد و تجهیزات تایید شده استفاده کنید.

۳. اطمینان حاصل کنید که نوع صحیح، اندازه و ظرفیت حمل جریان کابل‌ها را انتخاب کنید.

تعمیرکار برق شمال تهران

۴. اطمینان حاصل کنید که تجهیزات برای حداکثر قدرت مناسب هستند..از آن تقاضا کرد.

۵ مطمئن شوید که رساناهای عایق هستند، و نیام یا غلاف

در صورت لزوم محافظت می‌شود و یا در وضعیتی قرار می‌گیرند که از آن جلوگیری شود.

۶ مفاصل و اتصالات باید به درستی ساخته شوند

مکانیکی و مکانیکی.

۷ همیشه حفاظت از اضافه جریان برای هر مدار را فراهم کنید.

( که توسط مرجع تامین تامین می‌شود )، و از آن محافظت کنید

وسایلی که به طور مناسب برای محل و وظیفه خود انتخاب شده‌اند باید اجرا کنیم.

تعمیرکار برق شمال تهران