تعمیرکار برق ستارخان

بخشی فراهم می‌کند که یک درجه حفاظت مناسب را فراهم می‌کند.

تجهیزات در برابر تاثیرات خارجی خاص و یک درجه تعریف‌شده

محافظت در برابر تماس با قطعات زنده از هر جهت.

بخش رسانا یک بخش از تجهیزات است که می‌تواند لمس شود و این یک قسمت زنده نیست، 

بلکه ممکن است به آن تبدیل شود تحت شرایط خطا زندگی کنید.

نفوذ خارجی هر گونه نفوذ خارجی به نصب الکتریکی که بر طراحی و عملیات ایمن آن نصب تاثیر می‌گذارد.

بخش رسانا یک بخش رسانا می‌باشد که قادر به معرفی آن می‌باشد.

تعمیرکار برق ستارخان

یک پتانسیل، به طور کلی پتانسیل زمین، و تشکیل بخشی از آن

نصب الکتریکی.

جریان خطا جریان خطای ناشی از یک خطا.

تجهیزات ثابت تجهیزات به یک پشتیبان و یا در غیر این صورت نصب می‌شوند .

در یک مکان مشخص ایمن شدتماس مستقیم با افراد یا دام با افشا شدن

بخش‌های رسانا که تحت شرایط خطا زندگی می‌کنند.

جداسازی یک نصب الکتریکی، یک مدار یا یک مورد

از هر منبع انرژی الکتریکی استفاده کنید.

تعمیرکار برق ستارخان

عایق مواد رسانای مناسب برای مواد رسانا، اطراف و اطراف یا از یک رهبر ارکستر حمایت می‌کند.

قسمت‌های زنده یک هادی یا بخش رسانا که قرار است انرژی بگیرد

در حالت عادی، از جمله یک رسانای بی‌طرف ، اما به وسیله کنوانسیون،

یک راهنمای قلمبخشی از تماس ناخواسته با قطعات زنده

اما نه از تماس آگاهانه جلوگیری می‌کند.

یک جریان از مقدار اسمی. برای رساناهای ارزش اسمی، ظرفیت حمل و نقل کنونی است.

تعمیرکار برق ستارخان

خدمات برق ستارخان
امداد برق ستارخان
امداد برق شبانه روزی ستارخان
خدمات برقکاری ستارخان
برقکار شبانه روزی ستارخان
خدمات برق ساختمان ستارخان
نصاب لوستر ستارخان
تعمیرکار تلفن ستارخان
خدمات برقی ستارخان
الکتریکی ستارخان
تعمیرات برق ستارخان

ادامه مقاله برق :

تعمیرکار برق ستارخان

دست یابی به یک منطقه از قابلیت دسترسی برای لمس کردن سیستم های برق ، گسترش از هر کدام

به سطحی که افراد معمولا در آن می‌ایستند و یا به اطراف خود حرکت می‌کنند اشاره کنید.

محدودیت‌هایی برای برق که یک نفر می‌تواند در هر جهت به دست او برسد بدون کمک.

مانع از بخشی که یک درجه حفاظت از آن را تشکیل می‌دهد.

 تجهیزات کلاس ۲ که در آن حفاظت از برق شوک فقط به عایق‌بندی پایه تکیه نمی‌کند 

بلکه بیشتر به عایق‌بندی پایه تکیه می‌کند

تعمیرکار برق ستارخان

اقدامات احتیاطی مانند عایق‌بندی تکمیلی فراهم شده‌است.

هیچ امکانی برای اتصال  های افشا نشده وجود ندارد مجهز کردن تجهیزات به یک رهبر 

محافظ، و بدون اتکا به آن اقدامات احتیاطی لازم برای نصب سیم‌کشی ثابت نصب را انجام دهید.

رهبر محافظ مدار یک هادی محافظ اتصال برقرار می‌کند

قطعات رسانا از تجهیزات به زمین اتصال اصلی متصل می‌شوند.

حفاظت

جریان طراحی اندازه جریان مورد نظر باید اجرا شود با استفاده از یک مدار در سرویس عادی.

تماس مستقیم با افراد یا دام‌ها با قطعات زنده.

تعمیرکار برق ستارخان